Projekt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizuje projekt:

„Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW”

(Projekt nr KSI – POKL04.01.01 – 00-051/11 – 00)

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni


Zadanie 1. Wdrożenie modelu zarządzania Systemem Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (SZiDJK)

Celem zadania jest doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w SGGW. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez podniesienie efektywności i sprawności funkcjonowania poszczególnych elementów systemu, a poprzez to, wytworzenie znaczącej wartości dodanej, przede wszystkim dzięki wygenerowaniu wielu dodatnich efektów synergicznych. Czytaj więcej

 

 

Zadanie 2. Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia: monitorowania losów zawodowych absolwentów (MLZA)

Celem głównym zadania jest takie kształcenie studentów SGGW, aby absolwenci byli dobrze przygotowani do funkcjonowania na coraz trudniejszym rynku pracy. W tym celu należy stworzyć oraz wdrożyć system do monitorowania losów zawodowych absolwentów (MLZA) SGGW. Czytaj więcej

 

 

Zadanie 3. Zarządzania Uczelnią w oparciu o wybrane mierniki Strategii rozwoju SGGW

Celem zadania jest wdrożenie modelu zarządzania jakością procesu kształcenia. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez opracowanie i wprowadzenie procedur i narzędzi informatycznych dotyczących monitorowania wybranych wskaźników zdefiniowanych w Strategii rozwoju SGGW zapewniających podniesienie jakości kształcenia. Czytaj więcej

 

 

Zadanie 4. Wdrożenie modelu zarządzania majątkiem SGGW

Celem zadania jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem uczelni ze szczególnym naciskiem na szeroko pojęte zarządzanie nieruchomościami. Opracowywany komputerowy system zarządzający ma na celu połączenie dotychczas działających w poszczególnych jednostkach administracji programów wspomagających nadzór i zarządzanie nieruchomościami, umożliwiając przestrzenną kontrolę i wizualizację. Czytaj więcej

 

 

Zadanie 5. Wdrożenie modelu zarządzania finansami SGGW

Celem zadania jest wdrożenie modelu zarządzania finansami poprzez dostosowanie procedur i wykonanie narzędzi informatycznych pozwalających, na pozyskanie informacji z zakresu :
rozliczeń i ewidencji kosztów działalności dydaktycznej,
rozliczeń z kontrahentami korzystającymi z majątku SGGW. Czytaj więcej

 

 

Zadanie 6. Wdrożenie modelu zarządzania kadrami SGGW

Zadanie obejmuje przeprowadzenie audytu eksperckiego istniejącego systemu i procedur oceny, motywowania i podnoszenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych, opracowanie procedury oceny i motywowania pracowników administracyjno-technicznych. Czytaj więcej

 

 

Zadanie 7. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)

Celem zadania jest przygotowanie platformy informatycznej (sprzętowej i systemowej) dla podniesienia efektywności i jakości pracy w posiadanych systemach oraz dla tworzonych w ramach projektu systemów informatycznych wspierających obsługę procesu dydaktycznego. Czytaj więcej